Contact Us

Release time: 2014-04-18 Browse the number: 192

Address: Southeast University Education Foundation, No.2 Sipailou, Xuanwu District, Nanjing, Jiangsu, P. R. China


Zip code: 210096


Tel: 0086-25-8379 2305

     0086-25-8379 0028


Fax: 0086-25-83792305


E-mail:seuef@seu.edu.cn