Chairman, Board of Directors : Zuo Wei

Executive Vice Chairman, Board of Directors: Huang Dawei

Managing Vice Chairman, Board of Directors: Jin Zhijun

Vice Chairman, Board of Directors: Ding Hui, Zheng Jiamao

Directors:  Rui Zhenhua, Feng Jianming, Ji min, Ye Zhirui, Wang Jingquan, Jin Shi, Meng Hong, Sun Weifeng, Sun Yueming, Ren Weishi, Chen Zhibin, Chen Yi, Yang Wenxie, Zhong Wenqi, Jiang Han, Liu Jing, Xu Kangning, Qin Xia, Li Tao, Yao Zhibin


Chairman, Board of Supervisors: Ren Lijian


Supervisors: Wu Rongshun, Li Zhimin


Secretary General: Rui Zhenhua

Vice Secretary General: Teng Hang, Song Yunyan

Secretary: Miao Ningyan, Ding Qianwen