Chairman, Legal Person : Zuo Wei

Executive Vice Chairman: Huang Dawei

Managing Vice Chairman: Jin Zhijun

Vice Chairman: Ding Hui, Wang Jingquan

Directors: Ye Zhirui, Feng Jianming, Liu Jing,  Sun Weifeng, Rui Zhenhua, Yang Wenxie, Wu Lingyao, Zhang Xiaobing, Lu Weibing, Chen Zhibin, Chen Yi,  Jin Shi, Wang Jingquan, Zhong Wenqi, Yao Zhibiao, Qin Xia, Xu Kangning, Ji Min


Chairman, Board of Supervisors: Ren Lijian


Supervisors: Wu Rongshun, Li Zhimin


Secretary General: Rui Zhenhua

Vice Secretary General: Teng Hang, Song Yunyan

Secretary: Ding Qianwen, Yu Fan, Guo Jin, Li Dai, Lin Siyu